Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en alle door Tocado Vision gesloten overeenkomsten en verrichtte opdrachten.
 2. 2. Met het aangaan en aanvaarden van een overeenkomst met Tocado Vision verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
 3. 3. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Ze zijn geldig gedurende vier weken.
 4. 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Tocado Vision zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard en door beide partijen.
 5. 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 2: De uitvoering van de opdracht

A. Algemeen

 1. 1. De opdrachtgever is verplicht Tocado Vision op tijd van alle middelen te voorzien die nodig zijn voor het ontwikkelen van de website, zoals afbeeldingen en tekst (staat omschreven in de overeenkomst).
 2. 2. Als Tocado Vision op verzoek van opdrachtgever extra werkzaamheden of andere prestaties uitvoert die buiten de overeenkomst vallen zullen deze door de opdrachtgever aan Tocado Vision vergoed worden volgens het afgesproken uurtarief van Tocado Vision. De opdrachtgever begrijpt dat de uitvoering van de opdracht door deze extra werkzaamheden langer kan duren.
 3. 3. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de website, applicatie of tekst, schriftelijk aan Tocado Vision te worden gemeld. Als de opdrachtgever in deze periode niets meldt, wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever tevreden is met het resultaat. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. 4. Tocado Vision zal de website, applicatie of tekst opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de overeenkomst of geschikt is voor gebruik. De opdrachtgever heeft vervolgens tien werkdagen de tijd om het te evalueren en goed of af te keuren. Als de opdrachtgever niets laat weten, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien de opdrachtgever achteraf nog wijzigingen of toevoegingen wenst, kan dit natuurlijk altijd. Tocado Vision hanteert standaard één correctieronde, waarin aanpassingen worden doorgevoerd. Als hierna nog meer wijzigingen nodig zijn wordt dit als meerwerk tegen uurtarief in rekening gebracht, of hiervoor wordt een aparte overeenkomst gesloten.
 5. 5. Tocado Vision kan en mag advies geven over de opdracht, maar de opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk voor het werkproces en eindproduct.
 6. 6. De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.
 7. 7. Door Tocado Vision gemaakte kosten die benodigd zijn voor het testen en voltooien van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 8. 8. Bijkomende kosten die achteraf gemaakt worden voor de website, applicatie of tekst kunnen niet verhaald worden op Tocado Vision. Zoals bijvoorbeeld betalingen/abonnementen voor het gebruik van software van derden. Tocado Vision zal de opdrachtgever altijd (vooraf) op de hoogte stellen van gemaakte kosten.

B. Ontwerpen en bouwen van een website of applicatie

 1. 1. Tocado Vision kan en mag gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van een website of applicatie.
 2. 2. Tocado Vision heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten, eventueel zonder aanpassingen door te voeren.
 3. 3. Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website of applicatie.
 4. 4. Tocado Vision mag bepaalde onderdelen van de website of applicatie (tijdelijk) buiten werking zetten bij installatie of in geval van onderhoud. Tocado Vision spant zich in om deze periode zo kort mogelijk te laten duren en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voor de opdrachtgever.
 5. 5. Tocado Vision zal alles doen om de website of applicatie toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat dit te wijten is aan Tocado Vision.
 6. 6. Tocado Vision kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de applicatie niet geaccepteerd wordt in de winkels van mobiele besturingssystemen, zoals de App Store (iOS) of Play Store (Android). Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om kennis te hebben van de eisen van de gekozen platformen en op basis hiervan een overeenkomst op te stellen die de kwaliteit van het eindproduct bewaakt. Zie ook Artikel 2A, punt 5.

Artikel 3: Prijzen, facturatie en betalingen

 1. 1. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht en bij onvoorziene omstandigheden waardoor de opdracht meer tijd gaat kosten.
 2. 2. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 30% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website, applicatie of teksten. Na het afronden van de opdracht wordt het restant bedrag gefactureerd.
 3. 3. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden op het rekeningnummer gegeven door Tocado Vision.
 4. 4. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van al het benodigde materiaal.
 2. 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tocado Vision aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tocado Vision worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tocado Vision zijn verstrekt, heeft Tocado Vision het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. 3. Tocado Vision mag de eindproducten van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door Tocado Vision’, of bij een tekst: geschreven door Tocado Vision. Daarnaast wordt er een portfolio afbeelding op de website van Tocado Vision geplaatst.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. 1. Tocado Vision en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. 2. De aansprakelijkheid van Tocado Vision zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. 3. Tocado Vision is geenszins aansprakelijk voor het wel of niet maken van winst, behalen van bedrijfsdoelen of krijgen van klanten door onze website, applicatie of tekst.
 4. 4. Tocado Vision is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam-provider of anderen waarop Tocado Vision geen invloed kan uitoefenen.